ارتباط با حراست

جهت ارتباط با حراست دانشگاه به قسمت ریاست دانشگاه مراجعه فرمائید