امور آموزشی

IMG_8550
نام و نام خانوادگی : دیانا یونسی 
اهم وظایف امورآموزشی :
شاغل این پست با رعایت قوانین و مقررات در اجرای امور زیر تحت نظارت معاون آموزشی و پژوهشی انجام وظیفه می كند.
‐ تولید برنامه آموزشی نیمسالانه و سالانه دانشگاه با همكاری سایر كاركنان  .
‐ نظارت بر حسن اجرای مراحل ثبت نام در هر نیمسال و تأئید فهرست و آمار دانشجویان ورودی .
‐ تهیه تقویم آموزشی و اعلام به گروه های آموزشی .
‐ حسن اجرای آیین نامه های آموزشی و دستورالعملهای ابلاغی از طرف سازمان مركزی .
‐ تهیه گزارشهای ماهانه ، فصلی و سالانه از عملكرد حوزه آموزش دانشگاه  و ارائه آن به معاون آموزشی و پژوهشی .
‐ بررسی درخواستهای دانشجویان در خصوص مرخصیها – صدور گواهی اشتغال به تحصیل و … ، تأیید آنها در صورت عدم مغایرت با آیین نامه ها .
‐ نظارت برآماده سازی فهرست كامپیوتری اسامی دانشجویان و ارسال به موقع آنها به گروه های آموزشی .
‐ شناسایی مسایل و ارایه راهكار در جهت حل آنها .
‐ انجام امور ارجاعی .