امور اداری

امور اداری:

شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررات به انجام وظایف ذیل می پردازد:
‐ كسب آگاهیهای لازم در رابطه با قوانین و مقررات مربوط.
– نظارت بر ورود و خروج كاركنان .
– فراهم آوردن امكانات ثبت زمان ورود و خروج كاركنان .
نظارت بر حسن انجام امور مربوط به ارتقا شغلی كاركنان- امور مربوط به جذب یا انفصال،  محاسبه مرخصی¬های روزانه، ماهانه و سالانه و سایر امور اداری مربوطه.
‐ صدور ابلاغ مرخصی ها، مأموریت ها و … بر اساس آئین نامه ها و دستور العملهای مربوط.
‐ نظارت بر حضور مرتب كاركنان غیر آموزشی آموزشكده و انجام اقدامات لازم در مورد غیبت آنها با اطلاع و نظر معاونت.
‐ انجام كلیه امور استخدامی از قبیل انتصاب ، ارتقاء ، ترفیع ، مرخصی ، مأموریت ، معذوریت ، بازنشستگی ، از كارافتادگی و بازخرید كاركنان آموزشكده و كلیه سطوح .
‐ دریافت و بررسی رونوشت كلیه احكام استخدامی اعم از انتصاب ، انتقال ، ترفیع و خروج از خدمت جهت انطباق آنها با ضوابط و مقررات مربوطه .
‐ انجام امور مربوط به بیمه كاركنان .
‐ تهیه پیش نویس احكام مأموریتهای داخلی و مأموریت های تحصیلی كاركنان .
‐ همكاری در تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی كاركنان از قبیل تشكیل شركت های تعاونی مصرف ، مسكن ،اعطای وامهای ضروری و سایر امور رفاهی .
‐ همكاری در تهیه لوایح دفاعی در مورد شكایت مستخدمین بازنشسته ، از كار افتاده و وراث مستخدمین فوت شده جهت طرح در مراجع قضایی .
‐ امضای پیش نویس احكام استخدامی نظیر انتصابات ، ارتقاء گروه ، مأموریت ، مرخصی و سایر احكام كاركنان
‐ بازبینی فرم های پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخها.
‐ شركت در جلسات ، سمینارها و كنفرانس هایی كه به نحوی با امور اداری و كارگزینی در ارتباط می باشند و تهیه گزارش برای مقام مافوق
-ثبت آمار و اطلاعات دانشگاه
‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوط از طرف مقام مافوق