امور دانشجویی

کارشناس امور دانشجویی دانشگاه :

 امور دانشجویی از جمله حساس ترین ادارات دانشگاه بوده که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و فراهم کننده نیازهای عمومی دانشجویان است.  و صندوق رفاه دانشجویان تحت نظر امور دانشجویی دانشگاه اداره می شوند.
. اداره رفاه دانشجویان
صندوق رفاه  دانشجویان در راستای ارائه وام تحصیلی انجام  وظیفه می نماید.
شرایط دریافت وام /صندوق رفاه دانشجویی(وزارت علوم )
۱- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی (هرکدام یک برگ).
۲-فتوکپی کارت دانشجویی وپوشه(  یک برگ/یک عدد).
۳-فتوکپی حکم کارگزینی یا تاییدیه اداره مربوطه یک برگ.(شامل مستمری بگیر، شاغل).
۴-دریافت فرم ازواحد صندوق رفاه وتکمیل آن توسط( دانشجو/آموزش /ضامن)؛ توضیح اینکه ضامن بایستی دردفتر خانه اسنادرسمی فرم (فرم شماره ۳) را تعهد نماید.
شرایط دریافت وام /صندوق رفاه دانشجویی(صندوق رفاه داخلی)
۱- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی (هرکدام یک برگ).
۲-فتوکپی کارت دانشجویی وپوشه(  یک برگ/یک عدد).
۳-فتوکپی حکم کارگزینی یا تاییدیه اداره مربوطه یک برگ.(شامل مستمری بگیر، شاغل)؛ توضیح اینکه دانشجو با ارائه فتوکپی جواز کسب نیز می تواند ازمزایای تسهیلات براساس بخشنامه های مصوب سازمان مرکزی  اقدام نماید.
۴- ارائه چک یا سفته به میزان ۱۲۰درصد وام دریافتی به میزان مبلغ شش میلیون ریال معادل شش صد هزارتومان .
۵-دریافت فرم ازواحد صندوق رفاه وتکمیل آن توسط دانشجو وضامن.
– درصورتی که دانشجو تمایل به دریافت دو۲نوع وام (صندوق رفاه د اخلی /صندوق رفاه وزارت علوم) رادارد ارائه یک سری مدارک هویتی(شناسنامه/کارت ملی) کافی است./.
اهم وظایف مدیریت امور دانشجویی:
۱- برنامه ریزی درخصوص مسائل رفاهی، وامورتغذیه دانشجویان.
۲-اجرای دقیق قوانین،آئین نامه هاوبخشنامه های دانشجویی.
۳-پرداخت وامهای تحصیلی، شهریه تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط.
۴-انجام امورمربوط به بازپرداخت وامهاوتسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان.
۵-انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی وبیمه حوادث دانشجویان.
۶-تلاش درجهت ارتقاءسطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب بامسائل ومشکلات دانشجویی .