امور عمومی

شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررات به انجام وظایف ذیل می پردازد :
‐ تهیه و خرید كلیه لوازم مصرفی و اداری مورد نیاز .
‐ استعلام قیمت و خرید ماشین آلات تكثیر و لوازم عمده .
‐ پیگیری امور سازمان در ادارات و سازمانهای دولتی نظیر اداره آب و گاز و غیره .
‐ پیگیریهای لازم جهت امور مربوط به خودروهای معاونت نظیر اخذ مجوز طرح ترافیك و یا انجام تعمیرات و همچنین امور مربوط به عوارض و معاینه خودروها و غیره .
‐ خرید و یا تعمیر لوازم آموزشی و كمك آموزشی از قبیل میز ، نیمكت ، لوازم آزمایشگاهی ، ورزشی و غیره .
‐ تدارك و تهیه لوازم مورد نیاز جهت برگزاری جشنواره ها و مراسم در طی سال .
‐ تنظیم قرارداد و گرفتن پیش فاكتور برای خریدهای از یك میلیون ریال به بالا .
‐ همكاری با مدیران  و سایر قسمتهای معاونت از قبیل امور مالی ، انباردار ، تكنسین ساختمان جهت رفع مشكلات موجود .
‐ پیگیری لیست اقلام درخواستی همكاران از تعاونی سازمان و فعالیت در جهت رفاه و تامین مایحتاج مورد نیاز .
‐ گردآوری و بررسی نیازهای سایر قسمت ها و نظارت بر تأمین نیازهای اداری .
‐ نظارت و بازبینی مستمر بر موجودی انبار و چگونگی تأمین ملزومات اداری .
‐ برنامه ریزی برای بازرسی مستمر و منظم شبكه داخلی برق  آب  تلفن و تأسیسات دانشگاه  .
‐ نظارت بر انجام مناسب و به موقع امور تعمیرات و دریافت گزارش عملیات .
‐ تهیه و تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه دانشگاه  باتوجه به گزارش ملزومات سال قبل .
‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوطه از طرف مقام مافوق