امور فرهنگی

امور فرهنگی

اهم وظایف امور فرهنگی :

‐ برنامه ریزی و هماهنگی در جهت توسعه و ارتقاء فعالیت های فرهنگی دانشگاه .
‐ تلاش در جهت تقویت ارزشها و باورهای دینی و ارتقاء ترویج فرهنگ نماز در سطح دانشگاه .
‐ برنامه ریزی و تشكیل شورای فرهنگی دانشگاه و توسعه عملكرد آن .
‐ برنامه ریزی فعالیت های كانون قرآن و عترت در سطح دانشگاه و توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی .
‐ برنامه ریزی برای هزینه كرد بودجه فرهنگی متناسب با اهداف مورد نظر در سطح دانشگاه .
‐ اطلاع رسانی در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی در سطح دانشگاه  با استفاده از شیوه های جدید از جمله كتاب نشریات فناوری اطلاعات و سایر رسانه ها متناسب با رشد سنی و ذهنی دانشجویان .
‐ تحقیق ، پژوهش و نیازسنجی در امور فرهنگی ، اجتماعی و كاربست نتایج پژوهش ها در پیشبرد امور فرهنگی .
‐ پیشنهاد طرحها و برنامه ها به منظور توسعه مشاركتهای دانشجویان ، اساتید ، كاركنان در امور فرهنگی .
‐ مشاركت با سایر مدیران در آموزشكده به منظور تلفیق فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویی با رویكرد فرهنگی .
‐ برنامه ریزی برای شناساندن فرهنگ اصیل ایران اسلامی به منظور كمك به فرهنگ پذیری و هویت یابی دانشجویان .
‐ برنامه ریزی به منظور اجرای مناسب فعالیتهای مربوط به اعیاد و مراسم ایام ا… مذهبی و ملی .
‐ پیشنهاد اجرای دوره های آموزشی و گردهمایی ها برای دانشجویان و كاركنان و اساتید در سطح دانشگاه  .
‐ برنامه ریزی و ارزشیابی اجرای اردوها و بازدیده ای فرهنگی اعم از زیارتی ، سیاحتی و اردوهای منتخبین دانشجویان و كاركنان .
‐ تلاش در جهت توسعه فعالیت تشكل های دانشجویی از جمله انجمن ها و كانون های فرهنگی ، ادبی و هنری ، . …
‐ برنامه ریزی به منظور تهیه جزوات و نشریات به منظور تقویت فعالیتهای فرهنگی و شناسایی منابع جدید .
‐ برنامه ریزی توسعه فعالیت ستادهای فرهنگی و اجتماعی از جمله) ستاد حج عمره ، ستاد اقامه نماز ، ستاد
نهج البلاغه، ستاد ازدواج دانشجویی و( …  در سطح آموزشكده .
‐ برنامه ریزی برای تبیین امر به معروف و نهی از منكر برای دانشجویان متناسب با شرای ط سنی آنان از طریق برنامه های جذاب و متنوع .
‐ برنامه ریزی به منظور ترویج و ارتقاء فرهنگ عفاف بین دانشجویان .
‐ شناسایی استعداد های علمی، فرهنگی و هنری دانشجویان و تلاش در شكوفایی و ارتقاء و تشویق آنان .
‐ برنامه ریزی المپیاد ها و جشنواره های فرهنگی و هنری ، نش ستها و همایش ها و میزگردها و پرسش و پاسخ دانشجویان .
‐ تهیه گزارش فعالیتهای امور فرهنگی و ارائه به مسوولین مافوق .
‐ شركت در دوره های آموزشی همایشها و نشستهای مرتبط با وظایف محوله .
‐ پاسخ به نامه های ارجاع شده .
‐ انجام سایر موارد عندالزوم .
ستاد شاهد و امور ایثارگران آموزشکده
دانشجویان خانواده معظم شهدا و ایثارگران می‌توانند برای امور مشاوره‌ای و ثبت نام کلاس‌های تقویت بنیه علمی به دفتر فرهنگ دانشگاه مراجعه نمایند.
دفترفرهنگ آموزشکده پذیرای گرم ایده‌ها،نظرات و پیشنهاد‌های شما دانشجویان، اساتید،کارکنان و فرهنگ دوستان گرامی است.