امور مالی

IMG_0100

امور مالی:

نام و نام خانوادگی :   اشکان روشنی
 شاغل در این پست با رعایت قوانین و مقررات به انجام وظایف زیر می پردازد :
‐ حفظ و نگهداری منابع مالی و رعایت عدالت در تخصیص منابع .
‐ اختصاص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح و برنامه ها .
‐ تهیه و تنظیم ترازنامه سالیانه، سود و زیان و سایر صورتهای مالی و آماده سازی تحلُیل¬های داده¬های مالی برای ارائه به مقام مافوق .
‐ تسهیل ارایه خدمات كلیه بخش ها ی اداری ، آموزشی و فرهنگی دانشگاه .
‐ ابلاغ دستورالعملها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به امورمالی .
‐ رعایت اولویت بندی در تخصیص و تأمین اعتبارات .
‐ شركت در كمیسیون ها ، سمینارها ، جلسات مختلف و تهیه گزارش های لازم برای ارائه به مقامات مافوق.
‐ ایجاد ارتباط با موسسات مالی ، بانك ها برای استفاده از خدمات امور مالی آنها .
‐ نظارت بر تنظیم اسناد حسابداری با رعایت مقررات مالی .
‐ پیگیری مکاتبات و بخشنامه ها.
‐ مراقبت و نگهداری دفاتر  اعتبارات و تعهدات دانشگاه .
‐ توسعه بهره وری و استفاده مطلوب از امكانات و منابع .
‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوط بنا به صلاحدید مقام مافوق .