امور پژوهشی

اهم وظایف مدیر امور پژوهش :

‐ كسب آگاهی های لازم از قوانین و آئین نامه ها ، خط مشی ها و مقاصد برنامه های راهبردی سازمان دانشگاه آزاد اسلامی .

‐ برقراری و حفظ روابط و تبادل تجربه برای خلق راهكارهای اثربخش در جهت تحقق اهداف و مقاصد برنامه ها .

‐ طرح و تدوین برنامه های پژوهشی دانشگاه باتوجه به چشم اندازهای برنامه چهارم توسعه و ارائه آن به مقام مافوق .

‐ برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های پژوهشی و اعلام نظر در قالب گزارش به معاون مربوطه .

‐ طرح و نظارت بر تدوین و اجرای پژوهش های میدانی و ارتباط با مراكز صنعتی و تجاری برای شناسایی نیازهای آنها .

‐ برنامه ریزی برای ایجاد مركز منابع و مأخذ مورد نیاز در اجرای طرح های پژوهشی .

‐ نظارت بر سیستم اتوماسیون اداری مجموعه ذیربط و درخواست گزارش عملكرد و میز ان بهره وری این سیستم از كارشناس خدمات رایانه ای .

‐ ارائه خدمات آماری و اطلاعات مربوط به حوزه پژوهش به دانشجویان و مخاطبان .

‐ توسعه ، تجهیز و نوسازی كارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه .

‐ توسعه نگرش مثبت دانشجویان و اساتید در انجام فعالیت های پژوهشی .

‐ تقویت روحیه ابتكار و نوآوری در دانشجویان

‐ گردآوری و برآورد دستاوردهای طرح های پژوهشی و ارائه نتایج آن به پژوهشگران .

‐ تهیه و تنظیم گزارش از عملكرد مجموعه جهت ارائه به مقامات مافوق .

‐ شركت در سمینارها و گردهمائی های مربوط بنا به نظر مقامات مافوق .

‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوطه از طرف مقام مافوق .

برنامه های امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بانه در آذرماه۹۸ به مناسبت هفته پژوهش:

yyy

((فرمهای قسمت پژوهش))

فرم کارآموزی

دستورالعمل نگارش گزارش پایانی پروژه