آموزش تعطیل نیست کرونا را شکست می دهیم.

دانشجویان و اساتید  عزیز جهت ورود به سامانه آموزشیاراز لینک زیر استفاده کنید

edu.iau.ac.ir

ارتباط با پشتیبانی سامانه آموزشـــیار

https://pasokh.iau.ac.ir