روابط عمومی

اهم وظایف مسئول دفتر و روابط عمومی :

شاغل در این پست تحت نظارت رئیس  دانشگاه برای انجام وظایف زیر منصوب می گردد :
‐ انجام امور دفتری رئیس دانشگاه .
‐ تنظیم تاریخ و ساعات تشكیل جلسات و ملاقاتها .
‐ تنظیم برنامه ها و گزارش مستمر آن به ریاست دانشگاه  .
‐ پاسخگویی به مراجعان ، یادداشت اسامی و خلاصه درخواستهای آنان و ارائه گزارش به رئیسدانشگاه
‐ اقدام و انجام كلیه تماسهای تلفنی مربوط به رئیسدانشگاهو پیگیریهای لازم در این ارتباط .
‐ تهیه پیش نویس مكاتباتی كه از طرف رئیس دانشگاه و یا جانشین وی ارجاع می شود .
‐ آماده كردن سوابق و پرونده های مربوط به كمیسیونها و جلسات و سمینارها حسب دستور مقام مافوق .
‐ تنظیم برنامه های سخنرانیها و مصاحبه های ریاست دانشگاه  .
‐ تهیه ، انتشار و توزیع بولتن ها و بروشورها ، اخبار و اطلاعات دانشگاه  جهت آگاهی كاركنان و دانشجویان .
‐ تهیه گزارش های صوتی و تصویری  اعم از اسلاید ) فیلم  كاستهای صوتی و ( … از برنامه ها ، همایش ها و گردهمایی های دانشگاه .
‐ گردآوری و نگهداری ) آرشیو( كلیه فیلم ها و عكسها و سایر دستاوردهای رسانه ای مربوط به مراسم و نمایش گذاشتن آنها به مناسبتهای مختلف .
‐ تهیه روزانه جراید و نشریات مهم ، مطالعه آنها و استخراج اهم اخبار و رویدادها و مطالب علمی و گردآوری آنها تحت عنوان بریده جراید و ارائه به ریاست دانشگاه  .
‐ برقراری و حفظ ارتباط مستمر و پویا با روابط عمومی سازمان مركزی سما به منظور هماهنگی با برنامه های علمی و آموزشی و ارائه گزارش در این زمینه به ریاست دانشگاه .
‐ پیگیری كارها و نامه های ارجاعی ریاست دانشگاه  به عوامل انسانی دانشگاه.
‐ تهیه گزارش از رویدادها و اطلاع رسانی به موقع به رئیس دانشگاه .
‐ پاسخگویی به سؤالات مراجعان ، دانشجویان و كاركنان درصورت لزوم .
‐ ایجاد ارتباط با مراكز آموزشی و فرهنگی جامعه محلی برای اسفاده از فرصت ها در جهت توسعه عملكرد دانشگاه .
‐ انعكاس افتخارات و دست آوردهای آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه به جامعه از طریق
 رسانه ها .
‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوطه از طرف رئیس دانشگاه.