صندوق رفاه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی:

  1. اداره رفاه دانشجویان
صندوق رفاه  دانشجویان در راستای ارائه وام تحصیلی انجام  وظیفه می نماید.
شرایط دریافت وام /صندوق رفاه دانشجویی(وزارت علوم )
۱- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی (هرکدام یک برگ).
۲-فتوکپی کارت دانشجویی وپوشه(  یک برگ/یک عدد).
۳-فتوکپی حکم کارگزینی یا تاییدیه اداره مربوطه یک برگ.(شامل مستمری بگیر، شاغل).
۴-دریافت فرم ازواحد صندوق رفاه وتکمیل آن توسط( دانشجو/آموزش /ضامن)؛ توضیح اینکه ضامن بایستی دردفتر خانه اسنادرسمی فرم (فرم شماره ۳) را تعهد نماید.
شرایط دریافت وام /صندوق رفاه دانشجویی(صندوق رفاه داخلی)
۱- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی (هرکدام یک برگ).
۲-فتوکپی کارت دانشجویی وپوشه(  یک برگ/یک عدد).
۳-فتوکپی حکم کارگزینی یا تاییدیه اداره مربوطه یک برگ.(شامل مستمری بگیر، شاغل)؛ توضیح اینکه دانشجو با ارائه فتوکپی جواز کسب نیز می تواند ازمزایای تسهیلات براساس بخشنامه های مصوب سازمان مرکزی  اقدام نماید.
۴- ارائه چک یا سفته به میزان ۱۲۰درصد وام دریافتی به میزان مبلغ شش میلیون ریال معادل شش صد هزارتومان .
۵-دریافت فرم ازواحد صندوق رفاه وتکمیل آن توسط دانشجو وضامن.
۶- درصورتی که دانشجو تمایل به دریافت دو۲ نوع وام (صندوق رفاه د اخلی /صندوق رفاه وزارت علوم) رادارد ارائه یک سری مدارک هویتی(شناسنامه/کارت ملی) کافی است./.
تقسیط و تخفیف شهریه
امور مالی از طریق تقسیط شهریه به دانشجویانی که در پرداخت کل شهریه خود بصورت یکجا دچار مشکل می باشند کمک می نماید. و همچنین به دانشجویان واجد شرایط تخفیف در قالب بخشنامه سازمان به صورت بندهای زیر  تخفیف اعطا می نماید.
  • تخفیف شهریه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی
  • تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز علمی
  • تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز ورزشی
  • تخفیف شهریه دانشجویان قاری وحافظ قرآن کریم
  • تخفیف شهریه نفرات برتر مسابقات فرهنگی وهنری
  • تخفیف شهریه دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان
  • تخفیف شهریه دانشجویان دارای عناوین علمی
  • تخفیف شهریه خانواده هایی که بیش از یک دانشجوی دانشگاه آزاد دارند