مدیریت پشتیبانی

مدیریت پشتیبانی :

‐ كسب آگاهیهای لازم از قوانین و مقررات مربوط .
‐ برنامه ریزی و تدوین چارچوبهای عملیاتی بر مبنای اهداف تعریف شده .
‐  توصیف خط مشیهای مالی  دانشگاه
‐ نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه دانشكده اعم از بودجه های كوتاه مدت  میان مدت و بلند مدت  بودجه های عملیاتی و عمرانی .
‐ تدبیر راهكار های عملی برای كم كردن هزینه ها و بهره گیری مناسبتر از اعتبارات و ابلاغ راهكارها و پیشنهادات به رئیس دانشگاه و بعد از تأیید به سایر معاونت های دانشگاه .
‐ نظارت و اظهار نظر در رابطه با ترازنامه سالیانه و سایر گزارشات مالی .
‐ بازرسی مستمر بر روند تهیه و توزیع ملزومات اداری و مالی آموزشكده .
‐ انجام سایر امور محوله مربوط از طرف مقام مافوق