مرکز مشاوره

 اهم وظایف كارشناس مشاوره :

‐ برنامه ریزی به منظور تامین بهداشت روان دانشجویان و پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی در سطح دانشگاه .
‐ برنامه ریزی برای تاسیس مركز راهنمایی و مشاوره در سطح دانشگاه  مطابق با آیین نامه صادره .
‐ برنامه ریزی در زمینه ارائه مطلوب خدمات راهنمایی و مشاوره به دانشجویان .
‐ تلاش برای جذب نیروی لازم در سطح مركز راهنمایی مشاوره دانشگاه .
‐ تلاش برای اجرای برنامه های آموزشی لازم برای مشاوران ، روانشناسان و مدد كاران شاغل در مركز مشاوره دانشگاه .
‐ اطلاع رسانی در زمینه رشته های تحصیلی ، ضوابط و مقررات مراكز آموزش عالی برای راهنمایی و مشاوره تحصیلی دانشجویان .
‐ توسعه و تجهیز مركز راهنمایی و مشاوره دانشگاه به انواع تستها ، ابزارهای روانشناختی و تجهیزات لازم .
‐ ارزیابی تنوع و فراوانی و شناسایی علل و عوامل مشكلات روانی اجتماعی دانشجویان در سطح دانشگاه .
‐ برنامه ریزی به منظور شناسایی مراكز حرف و مشاغل و روشهای كارآفرینی .
‐ ارتباط با نهادها و سازمانهای مرتبط با امور راهنمایی و مشاوره در سطح منطقه و استفاده مناسب از خدمات و امكانات آنها .
‐ برنامه ریزی برای ارتقاء سطح یادگیری و آموزش روشهای صحیح مطالعه و تقویت حافظه و دقت دانشجویان .
‐ انجام پژوهش و تحقیق در زمینه مسائل و مشكلات روانی اجتماعی و كاربست نتایج در برنامه ریزی بهداشت روانی دانشجویان .
‐ تدوین طرحهای مناسب و ارائه پیشنهادات در زمینه بهبود شرایط محیطی و ایجاد فضای تربیتی در سطح دانشگاه  به منظور حفظ بهداشت روان دانشجویان .
‐ همكاری با سایر كارشناسان در پیشبرد برنامه ها و فعالیتها .
‐ حفظ و نگهداری آمار و تنوع مشكلات دانشجویان بصورت محرمانه .
‐ شركت در دوره های آموزشی همایشها و نشستهای مرتبط با وظایف محوله .
‐ همكاری با مر كز مشاوره در ارائه خدمات مشاوره تحصیلی ، شغلی، سازگاری و خانواده با حفظ شرایط احراز مطابق با آیین نامه صادره .
‐ ارجاع بموقع و مناسب دانشجویان به مراكز تخصصی و حمایتی مشاوره و مددكاری .
‐ رایزنی با مدیران ذیربط اساتید و گروههای آموزشی در پیشبرد خدمات مشاوره و كمك به كاهش مشكلات دانشجویان.
‐ انجام سایر امور ارجاعی مربوط از طرف مقام مافوق .