معاونت آموزشی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی: خالید محمدزاده سلامت

اهم وظایف معاونت اموزشی و پژوهشی :

‐ برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی برای تحقق اهداف و آرمانهای سازمان دانشگاه آزاد اسلامی

‐ كسب آگاهی از شرح وظایف مجموعه ذیربط اعم  كارشناسان و كاركنان  قسمت آموزش .

‐ ترسیم چشم انداز برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه .

‐ استفاده از مشاركت كاركنان در تولید و اجرای برنامه های آموزشی، پرورشی و پژوهشی  .

‐ سازماندهی عوامل انسانی قسمت آموزش  .

‐ توسعه نگرش و علاقه مندی كاركنان به رعایت ضوابط و آیین نامه های اداری، آموزشی، پرورشی و پژوهشی .

‐ توسعه شایستگی های حرفه ای كاركنان .

‐ ارتقاء آگاهی و تسلط بر كلیه ضوابط اداری و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی  و اشراف بر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی.

‐ نظارت بر حسن روابط بین كاركنان  قسمت آموزش و رفع موانع احتمالی در فرآیند اجرای برنامه هاو انجام وظایف .

‐ اعمال تدابیر لازم برای تقویت و حفظ روحیه ابتكار و نوآوری در زیر مجموعه مربوطه .

‐ بررسی و كنترل صحت گزارشات  اطلاعات و سایر داده های دریافتی از طرف هریك از كاركنان  قسمت آموزش .

‐ رسیدگی به پیشنهادات ارسالی از طرف كاركنان قسمت آموزش در جهت بهره برداری و ارائه بازخورد به مخاطب .

‐ برنامه ریزی در جهت تحقق انتظارات ضابطه مند رئیس دانشگاه  و حفظ تعامل سازنده با وی .

‐ نظارت بر عملكرد مدرسان و ارزیابی نتایج بدست آمده در دوره های زمانی مشخص .

‐ تدوین برنامه های زمانبندی شده برای نظارت مستمر و هدفمند بر حسن انجام وظیفه كاركنان  قسمت آموزش .

‐ نظارت مستقیم بر تدوین و اجرای برنامه های پژوهشی و ارزیابی از نتایج حاصل .

‐ تنظیم گزارشهای لازم از فرآیند و دستاورد اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی .

‐ نظارت و ارزیابی از فرآیند اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها  قسمت آموزش .

‐ اجرای امور ارجاعی از سوی رئیس واحد دانشگاهی .

‐ تشكیل شوراهای آموزشی و پژوهشی و دعوت از اعضاء ذیربط، بر اساس دستورالعمل های مربوطه .

‐ تلاش در جهت تجهیز كارگاه ها و آزمایشگاه های مختلف، و انجام هر نوع اقدام لازم در این زمینه .

‐ ارتباط مستمر و منظم با دانشجویان و بررسی و مطالعه نظرات و پیشنهادات آنها .

‐ نظارت دقیق بر حسن اجرای دستورالعمل های مربوط به صدور مدارك فارغ التحصیلی دانشجویان .

‐ تلاش در جهت توسعه كمی دانشجویان  در راستای توسعه رشته های مورد نیاز .

‐ تلاش و همكاری لازم در جهت تأمین مدرسان شایسته حق التدریس