کارگاه ها و آزمایشگاه ها

کارگاه ها و آزمایشگاه ها

توسعه و تنوع مهارت آموزی در حوزه های دانش آموزی و دانشجویی، اجرای طرح های ارتقاء کیفیت در بخش های سلامت و مشاوره فراگیر، هوشمند سازی، مدارس ورزشی، مدارس دو زبانه و استعدادیابی از جمله فعالیت هایی است که در تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی بانه به عنوان یک عامل فراخانواده در حوزه آموزشی و مهارت نقش آفرینی می کند.
محور قراردادن حوزه های فرهنگ، خانواده، کارآفرینی، بهداشت، ورزش، آموزش مهارت محور ، تکنولوژی اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی از جمله مواردی است که دانشگاه آزاد اسلامی بانه را به سمت تعالی رهنمون خواهد کرد.
دانشگاه آزاد اسلامی بانه با راهبری دو حوزه ارزشمند آموزش، پژوهش در دهه سوم فعالیت خود توسعه کیفی و تنوع فعالیت های ارزش آفرینانه را در دستور کار قرار داده است