کتابخانه

مسول کتابخانه : آقای وفا قادری

کتابخانه دانشگاه آزاد بانه در سال ۱۳۹۲ کار خود را به صورت رسمی آغاز نمود. جامعه مخاطب کتابخانه دانشگاه  را دانشجویان، اعضاء هیئت علمی و کارکنان تشکیل می دهند که بنا بر نیازهای اطلاعاتی خویش به کتابخانه مراجعه می کنند. از سال ۱۳۹۲ با خرید برنامه  کتابخانه از جمله فهرست نویسی، امانت و … به صورت کاملا مکانیزه عرضه می شود.

post9

blog6