گروه های آمورشی

رشته های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی بانه :

RESHTA

((چارت درسی رشته های  تحصیلی))

گروه معماری :

چارت كارداني پيوسته نقشه كشي معماري

چارت کارشناسی ناپیوسته (کاردانی معماری )

چارت کارشناسی ناپیوسته (کاردانی غیر معماری )

گروه برق:
 گروه کامپیوتر:
 گروه حسابداری:
 گروه آموزش ابتدایی:
 گروه مدیریت:
 گروه حقوق:
 گروه عمران:
 گروه گرافیک :
 گروه زبان انگلیسی :