(((چارت رشته های تحصیلی)))

چارت کارشناسی ناپیوسته

چارت کارشناسی معماری

چارت کاردانی

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایانمدیریت بازرگانی

  • چارتهای گروه کامپیوتر:

ترم بندی کاردانی پیوسته نرم افزار

ترم بندی کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

کاردانی 95 به بعد

  • چارتهای گروه تربیت بدنی

چارت درسي كارداني ديپلم فني

چارت درسي كارداني ديپلم نظري

چارت کارشناسی تربیت دبیر

چارت درسي كارداني ديپلم تربيت بزني

کارشناسی نا پیوسته مدیریت

  • چارتهای گروه گرافیک  

چارت دروس رشته کاردانی پیوسته گرافیک

چارت دروس رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

  • چارتهای گروه عمران 

چارت درسی کاردانی پیوسته رشته عمران

.چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی

چارتهای گروه حسابداری

.چارت دروس کارشناسی ناپیوسته حسابداری

چارت دروس کارشناسی پیوسته حسابداری ورود قبل از 96

چارت کارشناسی پیوسته حسابداری وردودی 96 به بعد

چارت کاردانی پیوسته حسابداری 

چارت گروه برق – قدرت

چارت_دروس_رشته_كارداني_پيوسته_الكتروتكنيك

چارتهای گروه آموزش و پرورش ابتدایی

چارت ترمی کاردانی ابتدایی

چارت ترمی کارشناسی ابتدایی