(((چارت رشته های تحصیلی)))

چارت کارشناسی ناپیوسته

چارت کارشناسی معماری

چارت کاردانی

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایانمدیریت بازرگانی

  • چارتهای گروه کامپیوتر:

ترم بندی کاردانی پیوسته نرم افزار

ترم بندی کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

کاردانی 95 به بعد

  • چارتهای گروه تربیت بدنی

چارت درسي كارداني ديپلم فني

چارت درسي كارداني ديپلم نظري

چارت کارشناسی تربیت دبیر

چارت درسي كارداني ديپلم تربيت بزني

کارشناسی نا پیوسته مدیریت

  • چارتهای گروه گرافیک  

چارت دروس رشته کاردانی پیوسته گرافیک

چارت دروس رشته کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

  • چارتهای گروه عمران 

چارت درسی کاردانی پیوسته رشته عمران

.چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی

چارتهای گروه حسابداری

.چارت دروس کارشناسی ناپیوسته حسابداری

چارت دروس کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت گروه برق – قدرت
چارتهای گروه آموزش و پرورش ابتدایی

چارت ترمی کاردانی ابتدایی

چارت ترمی کارشناسی ابتدایی